RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest ZENITH Joanna Dacewicz z siedzibą w Siedlcach pod adresem ul. Wyszyńskiego 4/12, 08-110 Siedlce, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości I Technologii – REGON 142972693, NIP 8212109846 (zwaną dalej: ZENITH).

 

2) Inspektorem ochrony danych w ZENITH jest Pani Joanna Dacewicz, adres e-mail: zenithpoland@gmail.com

 

3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu wykonywania czynności handlowych i marketingowych pomiędzy Tobą  a ZENITH, a także wykonania ciążących na ZENITH obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

 

4) ZENITH jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami ZENITH) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania czynności określonych w pkt 3. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom ZENITH na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy ZENITH a Podwykonawcami ZENITH.

 

5) Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania czynności opisanych w pkt 3, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców ZENITH posiadających siedziby poza obszarem EOG.

 

6) Twoje dane osobowe będą przechowywane do chwili żądania przez Ciebie usunięcia twoich danych osobowych z baz danych ZENITH. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

 

7) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

 

 

8) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

9) W zakresie niezbędnym do wykonywania czynności opisanych w pkt 3, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez ZENITH działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez ZENITH ciążącego na ZENITH obowiązku prawnego – przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi ZENITH informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.

 

 

RODO – podstawowe informacje

 

Co to jest RODO?

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) to rozporządzenie unijne zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.
RODO stosujemy od 25 maja 2018 r. RODO reguluje postępowanie z danymi osobowymi w całej Europie. Chodzi w nim m. in. o to, by chronić dotyczące Ciebie informacje. Celem tych przepisów nie jest jednak zablokowanie przepływu danych osobowych. Wprost przeciwnie – te dane są potrzebne, np. byśmy mogli podpisać z Tobą umowę, czy przesłać Ci naszą ofertę. Dzięki RODO masz mieć jednak większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe.

 

 

Co to są dane osobowe?

To wszystkie informacje, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną (imię, nazwisko, PESEL, dane o lokalizacji, wizerunek, dane finansowe, dane niefinansowe).

 

Co to jest przetwarzanie danych?

To pojęcie, które często pojawia się w przepisach i dokumentach dotyczących danych osobowych. Przetwarzanie to wszystko, co dzieje się z informacjami na Twój temat – począwszy od ich zbierania, po m. in. przechowywanie, przekazywanie, porządkowanie i usuwanie.

 

 

Kto podlega ochronie na podstawie RODO?

klienci indywidualni – osoby fizyczne
klienci biznesowi – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
osoby powiązane z klientami biznesowymi – w zakresie ich danych osobowych

 

 

Jakie obowiązki będzie mieć ZENITH po wdrożeniu RODO?

ZENITH zobowiązany będzie powiadomić klienta:
o administratorze danych,
o powołaniu Inspektora Ochrony Danych i jego danych kontaktowych,
o celach, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych,
o prawach, które przysługują klientom w związku z przetwarzaniem danych.

 

 

Jakie prawa będzie mieć Klient ZENITH po wdrożeniu RODO?

Najważniejsze prawa Klienta:
uzyskanie informacji o fakcie przetwarzania danych osobowych Klienta,
dostęp do informacji o danych osobowych przetwarzanych przez ZENITH,
uzyskanie informacji skąd dane klienta znalazły się w posiadaniu ZENITH
(jeżeli klient ich samodzielnie nie przekazał),
prawo do sprostowania danych (poprawienia danych),
prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych w przypadku, gdy ZENITH nie ma już podstaw do przetwarzania danych,
prawo dostępu do danych,
prawo do przeniesienia danych (nowość),
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
w tym profilowania i marketingu bezpośredniego,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych.

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook